Vogue in the bag - Francesca Chillemi
  • Produzione: Sator International Group
  • Regia: Bruno Palma
  • Dop: Bruno Palma
  • Editor: Accursio Graffeo
© brunpalma.it ~ Tutti i diritti riservati